Kinematika
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Skládání rychlostí

Uvažujme vztažnou soustavu K ´ pohybující se vzhledem k jiné inerciální vztažné soustavě konstantní rychlostí v, která je menší než c. Vyšle-li pozorovatel v soustavě K ´ v kladném směru osy foton, pak by se tato částice podle klasického zákona skládání rychlostí pohybovala vzhledem k soustavě K rychlostí u = c + v. Tento výsledek je ale v rozporu s druhým postulátem speciální teorie relativity.

Pomocí Lorentzovy transformace můžeme nyní odvodit pro skládání rychlostí obecnější vztah, který platí při libovolných rychlostech.

Předpokládejme, že v čase t = t´= 0, v němž souřadnicové osy obou soustav splývají, je částice v jejich společném počátku. Za dobu se částice rovnoměrným pohybem dostane do nějakého bodu A a urazí při tom v soustavě K ´ dráhu a vzhledem k soustavě K dráhu x. Průchod částice bodem A je událost, která má v soustavě K ´souřadnice , a v soustavě K souřadnice x, t. Z definice rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu vyplývá, že částice má vzhledem k soustavě K ´ rychlost

\begin{displaymath}u' = \frac{x'}{t'} \end{displaymath}


a vzhledem k soustavě K rychlost
\begin{displaymath}u = \frac{x}{t} \end{displaymath}

a pro hledanou velikost rychlosti u vzhledem k soustavě K pak užitím Lorentzových transformačních vztahů dostaneme

\begin{displaymath}u = \frac{x}{t} = \frac{\gamma (x' + vt') }{\gamma \biggl(t'...
...}{c^{2}} } = \frac{\frac{x'}{t'} +v}{1 + \frac{x'v}{t'c^{2}} } \end{displaymath}

neboli
\begin{displaymath}u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^{2}} }. \end{displaymath}

Při rychlostech v mnohem menších než rychlost světla c tento vztah opět přechází v klasický vztah pro skládání rychlostí.

Při odvozování jsme vycházeli z předpokladu, že vektory u a v mají stejný směr. Pokud by byly orientovány opačně, lze výslednou velikost rychlosti u vzhledem k soustavě K vyjádřit ve tvaru

\begin{displaymath}u = \frac{u' - v}{1 - \frac{u'v}{c^{2}} }. \end{displaymath}

Uvedené vzorce platí jen pro skládání vzájemně rovnoběžných rychlostí.

Příklady k lepšímu pochopení - Příklady k procvičení

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000