Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Skládání rychlostí

1. Kosmická loď vzdalující se od Země rychlostí 225 000 km.s-1 má na palubě urychlovač, který urychluje elektrony na rychlost 240 000 km.s-1 (vzhledem k lodi). Jaká je rychlost těchto elektronů vzhledem k Zemi, jestliže se pohybují
a) ve směru pohybu kosmické lodi,
b) proti směru pohybu lodi?


2. Pozorovatel pohybující se vzhledem k inerciální soustavě K ve směru osy x rychlostí 2,9.108 m.s-1 měřením zjistil, že se v opačném směru osy x vzdaluje od něho těleso rychlostí 2,998.108 m.s-1. Jaká je rychlost tohoto tělesa v soustavě K?


3. Z kosmické lodi pohybující se vzhledem k Zemi rychlostí 0,8c byla ve směru jejího pohybu vypuštěna raketa rychlostí 0,6c (vzhledem k lodi). Vlastní délka rakety je 10 m. Jaká je délka této rakety
a) z hlediska pozorovatele v kosmické lodi,
b) z hlediska pozorovatele na Zemi?


4. Na kosmické lodi (viz předcházející příklad) probíhal děj, který podle pozorovatele na lodi trval 10 min.
Jak dlouho trval tento děj
a) z hlediska pozorovatele na Zemi,
b) z hlediska pozorovatele na raketě?


5. Světelná stopa vzniklá dopadem elektronů na stínítko obrazovky osciloskopu koná harmonický pohyb o frekvenci 10 GHz a amplitudě 0,01 m.
Jaká je maximální rychlost této stopy vzhledem ke stínítku obrazovky?
Může se světelná stopa pohybovat po stínítku obrazovky větší rychlostí než je rychlost světla ve vakuu?


2. V klidné vodě (n = 1,33) se světlo šíří rychlostí . Ve vodě proudící potrubím rychlostí v = 7 m.s-1 se světlo šíří vzhledem ke stěnám trubice rychlostí u. Určete rozdíl Du = u - u´ obou rychlostí.

Řešení - Příklady k pochopení - Skládání rychlostí

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000