Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Relativistická dynamika

1. Určete rychlost, při níž je relativistická hybnost částice dvakrát větší než hybnost vypočtená podle klasické fyziky.


2. Těleso o klidové hmotnosti 2 kg se vzhledem k soustavě K ´ pohybuje ve směru osy rychlostí 3/5c. Soustava K ´ se vzhledem k jiné inerciální soustavě K pohybuje ve směru osy rychlostí 1/2c.
Určete hmotnost a hybnost tělesa v soustavách K ´a K.


3. Proton se vzhledem k dané vztažné soustavě pohybuje rychlostí o velikosti 2,4.108 m.s-1.
Určete v této vztažné soustavě jeho relativistickou hmotnost.


4. Určete poměr relativistické a klidové hmotnosti částice pohybující se rychlostí jen o 0,01% menší než světlo ve vakuu.


5. Při jaké rychlosti částice je její relativistická hmotnost o 1% větší než hmotnost klidová?


6. Těleso se vzhledem k dané vztažné soustavě pohybuje rychlostí 0,8c.
Určete poměr mezi jeho hustotou v této vztažné soustavě a jeho hustotu klidovou.


7. Těleso pohybující se vzhledem k soustavě K má všechny rozměry ve směru pohybu dvakrát menší než totéž těleso, které je v soustavě K v klidu. Jaký je poměr mezi relativistickou a klidovou hmotností tělesa?


8. Žárovka o příkonu 110 W svítí trvale po dobu jednoho roku. Předpokládejme, že asi 3% dodávané energie se v žárovce mění v energii světelnou.
Jaká je hmotnost světla vyzářeného žárovkou za jeden rok?
Jak dlouho by musela žárovka svítit, aby vyzářené světlo mělo hmotnost 1 kg?


9. Při dělení jádra uranu 23592U se uvolňuje energie asi 200 MeV. Určete úbytek hmotnosti při rozpadu uranu o látkovém množství 1 mol. Jakou část celkové klidové energie 23592U lze využít při jeho štěpení?


10. Jaká energie je potřebná k urychlení kosmické lodi o hmotnosti 10 t na rychlost 0,99c? Jaké energie je třeba k tomu, aby touto rychlostí vykonala loď cestu k vzdálené hvězdě a vrátila se nazpět na Zemi?
Vliv gravitačního pole na let kosmické lodi neberte v úvahu.


11. Jakou rychlostí se pohybuje částice, jestliže její celková energie je dvojnásobkem její energie klidové?


12. Synchrofázotron udělil protonu kinetickou energii 104 MeV. Jaká je jeho rychlost?


13. Určete hybnost protonu, jehož kinetická energie je 500 MeV.


14. Jakou rychlost získá elektron, je-li urychlen napětím 106 V?
Jakou rychlost by v tomto případě získal elektron podle zákonů klasické fyziky?
Náboj elektronu e = 1,6.10-19 C.

Řešení - Příklady k pochopení - Dynamika

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000