Kinematika
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Základní postuláty

Albert Einstein založil svoji speciální teorii relativity na dvou základních postulátech:
na principu relativity a na principu stálé rychlosti světla.

Princip relativity pro mechanické děje známe již z Galileovy formulace. Ve skutečném světě však čistě mechanické děje neexistují. Vždy jsou provázeny dalšími ději např. elektromagnetickými, tepelnými, apod. Potřebu rozšíření principu relativity na všechny děje ukazuje i výsledek Michelsonova pokusu, který neumožnil pozorovateli v uzavřené laboratoři v inerciální vztažné soustavě zjistit její pohybový stav. Princip relativity pak můžeme formulovat následovně:
Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony.

Podle klasického zákona skládání rychlostí dospějeme k závěru: jestliže se světlo šíří v libovolné inerciální vztažné soustavě rychlostí c, pak se vzhledem k jiné inerciální soustavě bude šířit rychlostí u = v + c, kde v je rychlost vzájemného pohybu obou soustav. Tento závěr však nedovede vysvětlit výsledek Michelsonova pokusu, ani mnoha dalších optických pokusů provedených v téže době. Proto Einstein zavádí princip stálé rychlosti světla:
Ve všech inerciálních vztažných soustavách má rychlost světla ve vakuu stejnou velikost, nezávislou na vzájemném pohybu zdroje a pozorovatele. Rychlost světla ve vakuu je v libovolné inerciální soustavě ve všech směrech stejná.

Příklady k lepšímu pochopení - Příklady k procvičení

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000