Kinematika
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Kontrakce délky

Při měření délky nějakého předmětu (např. tyče) pohybujícího se vzhledem k soustavě K, potřebujeme vyznačit současnou polohu jeho koncových bodů v dané soustavě. Z toho plyne souvislost s pojmem času a současnosti dvou událostí. Poznačení polohy koncových bodů tyče na ose x jsou současné události v dané soustavě K, avšak v jiné inerciální soustavě K ´ pohybující se vzhledem k soustavě K ve směru osy x již tyto události současné nejsou. Proto nemá smysl hovořit o měření délky pohybující se tyče bez udání vztažné soustavy, v níž délku měříme. Jelikož při takovém měření délky musíme určit současné polohy koncových bodů měřeného předmětu a současnost událostí je relativní pojem, je také délka předmětu relativní pojem.

Pokud chceme vyjádřit délku předmětu v různých soustavách kvantitativně, hledáme vlastně vztah mezi jeho délkou v klidové soustavě a délkou v libovolné pohybující se inerciální soustavě. Přitom můžeme využít radiolokační metodu určování vzdálenosti, tzn. k předmětu vyšleme elektromagnetický signál a z jeho rychlosti a z doby, za níž se po odrazu vrátí, snadno vypočítame hledanou vzdálenost.

Předpokládáme, že z levého konce tyče (ozn. bod ) vyšleme ve směru jejího pohybu světelný signál, který se po odrazu od zrcátka Z na druhém konci tyče vrátí zpět do bodu . V soustavě K ´ spojené s tyčí (klidová soustava) urazí světlo danou dráhu O´Z O´ za dobu t0 danou vztahem:

\begin{displaymath}t_{0} = \frac { 2l_{0} }{ c }, \end{displaymath}

kde l0 je délka tyče v soustavě K ´.

V soustavě K se světlo šíří z bodu do bodu Z po dobu t1 (obr.a), přičemž urazí dráhu ct1 = vt1 + l kde l je délka tyče v soustavě K a v je rychlost soustavy K vzhledem k soustavě K ´. Při návratu paprsku k levému konci tyče (bod ), který se mezi tím posunul o dráhu vt1 ve směru pohybu, urazí paprsek vzhledem k soustavě K dráhu ct2 = l - vt2 (obr b). Z obou vztahů tak dostáváme pro celkovou dobu t, za niž se paprsek v soustavě K vrátí zpět do výchozího bodu výraz

\begin{displaymath}t = t_{1} + t_{2} = \frac { l }{ c - v } + \frac { l }{ c + v } = \frac { 2lc }{ c^{2} - v^{2} }. \end{displaymath}

Vyslání paprsku a jeho zpětný návrat jsou dvě soumístné události, mezi nimiž uplyne v soustavě K ´ časový interval t0, zatímco v soustavě K uplyne doba t > t0. Mezi těmito časovými úseky platí, nám již známý, vztah pro dilataci času

\begin{displaymath}\triangle t = \frac {\triangle t'}{ \sqrt{ 1 - \frac {v^{2}}{c^{2}} } }, \end{displaymath}

z něhož po dosazení za t a t0 dostáváme
\begin{displaymath}\frac { 2lc }{ c^{2} - v^{2} } = \frac { \frac {2l_{0} }{ c } }{ \sqrt { 1 - \frac {v^{2}}{c^{2}} } } \end{displaymath}

a po úpravě
\begin{displaymath}l = l_{0} \sqrt { 1 - \frac {v^{2}}{c^{2}} }. \end{displaymath}

Tento vztah mezi délkou tyče l0 v klidové soustavě K ´ a délkou tyče l v soustavě K, vzhledem k níž se tyč pohybuje rychlostí v < c, nazýváme vztah pro kontrakci délek.

Z výše uvedeného vyplývá

\begin{displaymath}0 \leq \sqrt { 1 - \frac {v^{2}}{c^{2}} } \leq 1 \end{displaymath}

a tedy l < l0, tzn. délka tyče l v soustavě, vzhledem k níž se pohybuje rychlostí v, je tedy vždy menší než délka této tyče l0 v klidové soustavě K ´. Délka tyče je tedy relativní pojem. Největší délku l0 má tyč v klidové vztažné soustavě. Tuto pak označujeme jako vlastní délka tyče. Uvedený jev nazýváme kontrakce délek.

Jestliže rychlost tyče $v \ll c$, pak je $ \frac { v^2 }{ c^2 } \doteq 0$ a ze vztahu pro kontrakci délek dostáváme l = l0. Z toho plyne, že při rychlostech malých oproti rychlosti světla se kontrakce prakticky neprojevuje. S rostoucí rychlostí v tyče vzhledem k pozorovateli se délka tyče l měřená tímto pozorovatelem zmenšuje, takže při $v \to c$ se délka tyče l blíží k nule. Samozřejmě opět platí princip relativity, neboť můžeme uvažovat, že tyč je v klidu v soustavě K a pohybuje se rychlostí -v vzhledem k soustavě K ´. Obdobnými úvahami jako v opačném případě dospějeme opět ke stejnému vztahu pro kontrakci délek. Obě inerciální soustavy jsou tedy zcela rovnocené i vzhledem k tomuto novému jevu.

Při odvozování vztahu pro kontrakci délek jsme předpokládali, že se tyč pohybuje ve směru své podélné osy rovnoběžné s osou x. Relativnost její délky je pak způsobena relativností současného určení poloh obou jejích koncových bodů vzhledem k různým inerciálním soustavám. Pokud se však tyč pohybuje ve směru osy x, k níž je kolmá, pak současné určení polohy obou jejích koncových bodů v inerciální soustavě K je současné i pro pozorovatele v jiných inerciálních soustavách pohybujících se ve směru osy x. Proto se rozměry tělesa pohybujícího se ve směru osy x, kolmé k vektoru jeho rychlosti, nezkracují.

Příklady k lepšímu pochopení - Příklady k procvičení

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000